• nl
 • en
Selecteer een pagina

Multi SkillZ Advantage

Energieke sportsessies vol plezier en samenspel

De “all-in-one”-sportformule

Je kind:

N

ontwikkelt vaardigheden voor elke sport via leuke oefeningen

N

leert door met anderen te bewegen in uitdagende spelvormen

N

ontplooit zijn/haar talenten in een kindvriendelijke omgeving

N

groeit door professionele begeleiding met individuele aandacht

N

beweegt in de richting van een gezonde levensstijl en zo veel meer!

Bij het aanmelden bij Multi Skillz Advantage Academy  gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden van Multi Skillz Advantage Multi Skillz Advantage is een onderdeel van Tennisorganisatie Advantage Tennisactiviteiten gevestigd te Schagerbrug en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 57378363

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 2.  Het cursusgeld geldt voor de vooraf verstrekte Multi Skillz lesdagen. Bij het niet volgen van een les kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugvordering van (een deel van) het reeds betaalde cursusgeld. De cursus kan niet tussentijds worden opgezegd Zodoende kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op een restitutie bij tussentijds stoppen. Bij eventuele inschrijving tijdens een lopende cursus wordt er een aangepast tarief in rekening gebracht.
 3.  Indien een lesdag door toedoen van Multi Skillz Advantage  geen doorgang kan vinden zal gekeken of er een vervangende datum voor deze lesdag gevonden kan worden. Is dit onmogelijk, dan zal Multi Skillz Advantage de geannuleerde leskosten naar rato terugbetalen.
 4. Deelname aan lessen Multi Skillz geschiedt geheel op eigen risico. Multi Skillz Advantage is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een Multi Skillz les.
 5. Iedere deelnemer aan Multi Skillz lessen dient zich te houden aan het kledingvoorschrift: korte dan wel lange sportbroek, sportshirt en stevige sportschoenen die niet buiten gebruikt worden en/of afgeven. Indien het dragen van bovengenoemde sportkleding problemen oplevert kunt u contact opnemen met Multi Skillz Advantage zodat in onderling overleg afspraken gemaakt kunnen worden over de sportkleding.
 6.  Multi Skillz Advantage is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Multi Skillz Advantage georganiseerde activiteiten.
 7. Ouders/verzorgers van een deelnemer dienen zelf in te schatten of het kind fysiek en sociaal emotioneel in staat is om deel te nemen aan de Multi Skillz lessen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met Multi Skillz Advantage, zodat in onderling overleg kan worden besproken of het kind al dan niet deel kan nemen.
 8. Bij eventuele klachten dient u zich te wenden tot Multi Skillz Advantage dit kan telefonisch dan wel per e-mail. Multi Skillz Advantage gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.
 9. Multi Skillz Advantage behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van foto-en/of beeldmateriaal, gemaakt tijdens Multi Skillz lessen, voor promotiedoeleinden. Bezwaar dient schriftelijk, dan wel per e-mail, kenbaar gemaakt te worden bij Multi Skillz Advantage.
 10. Multi Skillz Advantage respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voordat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Multi Skillz Advantage verklaart hierbij dat de gegevens  noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.